Skip to content Skip to footer

 

 

Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów i usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.annakarcz.pl

§ 1. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca, właściciel sklepu:

a) Anna Karcz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anna Karcz Trener personalny z siedzibą w Krakowie 31-236, al. 29 Listopada 201/77, NIP:6551977633– w zakresie sprzedaży e-book;

2. Adres do zwrotów: Layla Cloth, al. 29 Listopada 201/77, 31-236 Kraków.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela sklepu dostępny pod adresem: www.annakarcz.pl umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sieci Internet.

6. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

7. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, jak i drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego.

8. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.

9. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

10. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów.
2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3. Warunki techniczne

1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;

c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b;

d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient);

2. Właściciel sklepu informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.

3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: akarcz.ebook@gmail.com

§ 4. Warunki formalne

1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce
siedziby na terenie RP:

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych;

b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna
prawnego na zawarcie umowy;

c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
Sprzedawcy.

2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w częścilub całości do jakichkolwiek innych celów.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawaoraz dobrymi obyczajami.

4. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:

a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;

b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 6. Zamówienia

1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:

a) wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług, publikacji elektronicznych lub e-book poprzez opcję „dodaj do koszyka”;

b) wybór polecenia „Przejdź do kasy”;

c) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;

d) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia
„Kupuję i płacę”;

e) wybór metody i dokonanie płatności;

3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.

6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.

7. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca
anuluje zamówienie.

8. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

9. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodziło do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych
elementach zamówienia.

10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

§ 7. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny produktów, usług, publikacji elektronicznych i e-book dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.

2. Płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

3. Obsługiwane są płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję opłaconą przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Obsługiwane banki i karty płatnicze:

 

 

5. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę powinien umieścić taką informację w komentarzu do zamówienia.

§ 8. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.

2. Zamówienie w przypadku wersji papierowej jest realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych, natomiast w wersji elektronicznej do 2 dni roboczych.

3. W przypadku zamówienia produktów dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:

a) wysyłka kurierem Inpost;§ 9. Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych

 

1. Każdy ebook dostępny jest w formacie PDF.

2. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego
programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.

3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: akarcz.ebook@gmail.com

§ 10. Licencja

1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book dostępne w sklepie internetowy objęte są autorskim prawami majątkowymi.

2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej/e-book na własnych nośnikach pamięci.

3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów publikacji elektronicznej w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 11. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: akarcz.ebook@gmail.com

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi płatności związane z produktem, odliczając koszty dostawy.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający całkowicie wyłącza reklamację produktów z tytułu wad fizycznych i prawnych.

2. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może do 14 dni od daty otrzymania zamówienia:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2019

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.

3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.