Skip to content Skip to footer

§ 1.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem annakarcz.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.

2. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Anna Karcz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anna Karcz Trener personalny z siedzibą w Busku-Zdrój, NIP:6551977633, zwana dalej administratorem.

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (dalej RODO).

§ 2.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dokonujących za pośrednictwem sklepu internetowego czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Użytkownikami.

2. Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane w następujących przypadkach:

a) subskrypcja biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu świadczenia usług informacyjno-marketingowych drogą elektroniczną, zawierających informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym,

b) złożenie zamówienia na produkt, usługę, bądź publikację elektroniczną, w celu wykonania umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.

3. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter) Użytkownik podaje adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, usługę, bądź publikację elektroniczną, Użytkownik podaje dane pozwalające na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

5. W niektórych przypadkach podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator może pobierać dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje w związku z umowami zawieranymi w ramach sklepu internetowego, bądź w związku ze świadczeniem usługi biuletynu informacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia lub subskrypcji biuletynu informacyjnego uniemożliwi ich realizację na rzecz Użytkownika.

§ 3.

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, współpracującym przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora, odnośnie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Podmioty przetwarzające są to podmioty, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym etc.

3. Administratorzy są to podmioty samodzielne, które nie działają na wyłączne polecenie Administratora i które same ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorzy świadczą m.in. usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

§ 4.

1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez następujący okres czasu:

a) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są do czasu jej odwołania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.

b) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w granicach przewidzianych prawem.

§ 5.

1. Użytkownikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) usunięcia danych osobowych,

f) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) przenoszenia danych osobowych.

2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 7.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki, której używasz.

§ 8.

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.11.2019 r.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

3. Zmiana postanowień Polityki Prywatności obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.

4. We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności, a także ze wszystkimi pytaniami związanymi z danymi osobowymi prosimy o kontakt elektroniczny na adres akarczkontakt@gmail.com